‘തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും’ ജനജാഗ്രതാ സദസ്സ്

SKICR LIVE – ‘തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും’ ജനജാഗ്രതാ സദസ്സ് | എറണാകുളം | 19/07/2018